- wstęp
- kontakt
- partnerzy
- programy
- publikacje
- sponsorzy
- statut


Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
z siedzibą w Zagórzu[mniejszości] [karpackie życie] [aktualności]


KADISZ JATOM MIĘDZY SANEM A OSŁAWĄ (2009-2010) – projekt realizowany w ramach konkursu Działaj Lokalnie VI.

Cel. Przywrócenie pamięci o społeczności żydowskiej Zagórza, obozie pracy Zwangslager Zaslaw oraz miejscu straceń ok. 10 tys. ofiar. w Zasławiu.

Zadania. Upamiętnienie miejsca kaźni: utworzenie ścieżki dydaktycznej z trójjęzycznym oznakowaniem (stacja kolejowa, obóz pracy, miejsce straceń), utworzenie makiety obozu. Wmurowanie nowej tablicy upamiętniającej ofiary. Wywiady środowiskowe młodzieży z najstarszymi mieszkańcami Zagórza oraz świadkami zdarzeń. Prezentacja wyników na szkolnej wystawie.

Partnerzy SDMK: Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Donatorzy: Fundacja Bieszczadzka i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

PROGRAM RATOWANIA ZRUJNOWANYCH CERKWI NADSANIA

I. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY CERKIEWNEJ (2009).

Cel. Sporządzenie pomiarów i dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej cerkwie (bądź ich ruin) i obiektów przycerkiewnych we wsiach Pogórza Bukowskiego, Nadosławia i Bieszczadów: Nagórzany, Płonne, Serednie (ob. Średnie Wielkie), Żernica, Hulskie i Krywe.

Zadania. Inwentaryzacja terenowa. Sporządzenie dokumentacji. Wystawa. Publikacja wyników w postaci publikacji naukowych.

Obóz był organizowany wspólnie z Kołem Naukowym Budownictwa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Opiekun merytoryczny dr hab. Jan Kurek. Koordynatorzy z SDMK.

II. REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE

1. OLCHOWA (początek w 2009 r. )

Cel. Formalne uporządkowanie statusu obiektu. Zabezpieczenie, remont i przywrócenie obecności kulturowej obiektu zrujnowanej, zabytkowej cerkwi w Olchowej, gmina Zagórz.

Zadania. Uzyskanie przewidzianych prawem dokumentów dot. remontu i zabezpieczenia. Starania o pozyskanie wsparcia finansowego. Uporządkowanie terenu i samego obiektu cerkwi. Pozyskanie wsparcia UMiG Zagórz oraz innych instytucji i organizacji podczas prac zabezpieczających obiekt.

Obóz organizowany wspólnie z Kołem Naukowym Budownictwa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Opiekun merytoryczny dr hab. Jan Kurek. Koordynatorzy z SDMK.

TYRAWSKA SPADSZCZYNA - LACHAWA (2009-2010) projekt realizowany w ramach konkursu Kultura Bliska.

Cel. Utworzenie ekomuzeum nieistniejącej wsi Lachawa położonej na górze Horb w gminie Tyrawa Wołoska na pograniczu Gór Słonnych i Pogórza Przemyskiego. Projekt rozpoczął się wiosną 2009 od rozpoznania terenu pracy i obozowania. Część pierwsza, inwentaryzacja odbyła się w dniach 9-23 sierpnia 2009 r. W 2010 realizacja części drugiej remontowej. Współpraca z Nadleśnictwem Brzozów.

Zadania.

 • Inwentaryzacja stanu wsi z utworzeniem mapki (trakty, parcele, kapliczki).
 • Zamieszczenie tablic informacyjnych i kierunkowskazów.
 • Remont zburzonej kapliczki.
 • Oczyszczenie traktów wiejskich (od strony Krecowa, Dobrej, Dobrzanki i Kuźminy), a także zabezpieczenie z porzadkowaniem studni i podmurówek nieistniejących budynków (szkoła, chaty).
Donatorzy: Fundacja Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

WIELOKULTUROWA TYRAWA WOŁOSKA - CZ. III (początek w 2009 r. ) Cel: kontynuacja programu ratowania dziedzictwa gminy rozpoczętego w 2006 roku. Początek realizacji projektu nastąpił wiosną 2009 r. od rozpoczęcia prac przy ogrodzeniu, następnie podczas obozu w dniach 30 kwietnia - 3 maja 2009 r. Kolejny obóz odbył się w dniach 12-26 lipca 2009 r. Nocleg: SP Tyrawa Wołoska.

Zadania:

 • Ogrodzenie terenu cerkwi i cmentarz parafii greckokatolickiej p. w. Św. Paraskiewy w Tyrawie Wołoskiej.
 • Remont nagrobków na cmentarzu przykościelnym parafii rzymskokatolickiej p. w. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej i parafialnym (oddalonym o ok. 100m.)
 • Porządkowanie cmentarza żydowskim kahału tyrawskiego - cd.
 • Dokończenie porządkowania cmentarzy (tzw. drugich, grzebalnych) we wsiach Hołuczków i Rakowa.

INWENTARYZACJA 4 CERKWI (2008) Cel: wykonanie kompletnej inwentaryzacji architektonicznej na następujących obiektach murowanych będących w stanie ruiny:

 • Królik Wołoski, cerkiew pw. Przeniesienia Relikwi św. Mikołaja, 1843.
 • Mrzygłód, cerkiew pw. Zaśnięcia Przeczystej Bogarodzicy, 1901.
 • Tarnawa Górna, cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej, 1817.
 • Olchowa, cerkiew pw. Soboru Bogarodzicy 1840 / 1865 / 1887.

W trakcie obozu swojej gościnności udzielały nam kolejno:

 • Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137.
 • Szkoła Podstawowa w Tyrawie Solnej.
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28.
Projekt realizowany we współpracy z Kołem Naukowym Budownictwa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskie. Opiekę naukową sprawował dr hab. inż. arch. Jan Kurek. Koordynatorem grupy był Damian Nowak. Daty: 20-30 sierpnia 2008. Zdjęcia z inwentaryzacji

Uczestnicy: Mikołaj Białko, Mateusz Bochnia, Joanna Buczek, Małgorzata Burkot, Paulina Ciepiela, Monika Dereń, Przemysław Drabiński, Kamila Grabowska, Marcin Kiedas, Barbara Miklas, Marcin Łyszczarz, Dorota Nowak, Joanna Nowak, Magdalena Ostaszewska, Monika Pasek, Wojciech Różewicz, Anna Zając.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkół w Króliku Polskim, Tyrawie Solnej, Tarnawie Dolnej a także Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz i pracownikom UMiG za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji zadań projektu.

WIELOKULTUROWA TYRAWA WOŁOSKA - CZ. II (2008) Cele:

 • Badania językowe i kulturoznawcze wśród lokalnej społeczności prowadzone z udziałem Koła Naukowego Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod nadzorem dr Marii Borciuch.
 • Oczyszczenie 3 cmentarzy wyznaniowych z drzew, krzaków i trawy (pierwszy raz od 1947r.).
 • Remont ok. 30 nagrobków kamiennych i betonowych z końca XIX i początku XX w. z zachowaniem technik konserwatorskich, pod nadzorem Szymona Modrzejewskiego.
 • Inwentaryzacja aktualnego stanu cmentarzy: fotograficzno-opisowa.
 • Zgromadzenie materiałów archiwalno-historycznych nt. wsi Siemuszowa i Rakowa celem wydania opracowania nt. wieloetnicznej kultury tych wsi.
Daty i miejsce projektu: 1 kwietnia 2008r. – 31 października 2008r., Siemuszowa, Rakowa (wsie gminy Tyrawa Wołoska). Projekt międzynarodowy.

TYRAWSKA SPADSZCZYNA - HOŁUCZKÓW (2008) Cele:

 • Oczyszczenie cmentarzy greckokatolickich w Hołuczkowie i w Rozpuciu z drzew i krzaków.
 • Remont 8-12 nagrobków piaskowcowych (liczba ta może wzrosnąć w trakcie prac).
 • Inwentaryzacja nagrobków oraz wszystkich zabytków wsi Hołuczków (gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, województwo podkarpackie).
Daty i miejsce projektu: 1 czerwca 2008r. – 30 września 2008r., Hołuczków, Rakowa wsie gminy Tyrawa Wołoska. Projekt międzynarodowy.

WIELOKULTUROWA TYRAWA WOŁOSKA (2007) Cele:

 • Oczyszczenie 4 cmentarzy wyznaniowych w Tyrawie Wołoskiej (greckokatolicki i izraelicki), w Krecowie, Rozpuciu (obydwa greckokatolickie).
 • Geodezyjne odnowienie granic cmentarzy.
 • Remont nagrobków na tychże cmentarzach.
 • Odkopanie i zabezpieczenie ruin zburzonej cerkwi pw. Św. Paraskiewy w Tyrawie Wołoskiej.
 • Utworzenie szlaku kulturowego po licznych zabytkach gminy Tyrawa Wołoska.
 • Szkolenie dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych i miejscowych twórców ludowych oraz seminarium z wieloetnicznego dziedzictwa kulturowego miejscowości Gór Słonnych.
 • Warsztaty z udziałem mieszkańców poświęcone wieloetniczności, sztuce sepulkralnej, sakralnej i świeckiej grup etnicznych zamieszkałych niegdyś Góry Słonne.
 • Rozpoczęcie badań nad kulturą materialną i duchową Rusinów oraz Żydów.
Daty i miejsce projektu: 1 czerwca 2007r. - 30 września 2007r., Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Kreców. Projekt międzynarodowy.

TYRAWSKA SPADSZCZYNA (początek 2005) Celem wieloetapowego projektu jest wyeksponowanie świadectw istnienia na terenie całej gminy Tyrawa Wołoska kultury Rusinów Nadsańskich. Dzięki temu mamy nadzieję przyczynić się do wzajemnego zrozumienia obecnych mieszkańców tegoż terenu. Poprzez pomoc kilku organizacji, lokalnych władz oraz wspólną pracę wolontariuszy chcemy odkrywać nie tylko materialne ślady, ale co ważniejsze - pamięć okrytą dotychczas milczeniem.made by precelik - Potrzebujesz strony wizytówki, bloga - zapraszam.